Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ČSCH ZO  Litoměřice-Žitenice

Podmínky pro soutěž

Podmínky pro soutěž mezi ZO ČSCH okresu Litoměřice

při OKRESNÍ VÝSTAVĚ  K R Á L Í K Ů (týká se i mladých králíků)

 

 

- soutěžní  kolekce  musí  mít  počet  12 králíků, každá ZO může sestavit libovolný počet soutěžních kolekcí.

- nejméně ve 3 plemenech nebo barevných rázech.

- nejméně od 3 chovatelů z mateřské ZO.

- králíci musí být z vlastního odchovu jednotlivých chovatelů.

- soutěžní   kolekce   může   být   složená   jak  z  kolekcí  nebo  z  jednotlivých  králíků  zařazených do kolekcí, tak i dospělých jednotlivců nezařazených do kolekce.

- kolekce musí být sestaveny dle platného vzorníku.

 

 

Podmínky hodnocení:

 

- správně   a   úplně   vyplněná   přihláška   do   soutěže  odevzdaná  pořadateli  do  doby  než  začne posuzování zvířat

- do soutěže se počítá 10 kusů králíků, 2 nejhůře bodovaní králíci se škrtají

- vítězí soutěžní kolekce s nejvyšším počtem bodů

= při stejném součtu bodů rozhoduje: a)  zastoupení více plemen

                                                            b)  větší počet králíků s kresbou

                                                            c)  větší počet vyšších ocenění

                                                            d)  větší počet kolekcí

                                                            e)  přednost mají dospělí králíci před mláďaty.

 

Pohár obdrží tři nejlepší soutěžní kolekce.

Posuzování králíků provedou posuzovatelé, kteří nejsou členy v ZO ČSCH na okrese Litoměřice.

Vyhodnocení provede předseda odboru králíků nebo jiný pověřený člen okresního výboru a člen ze ZO, která není pořadatelem okresní výstavy.

Tyto podmínky byly schváleny okresní konferencí ČSCH  dne 15. 4. 2014 a jsou platné od 1. 1. 2014. Zároveň nahrazují podmínky schválené okresní konferencí dne 14. 4. 2011.

 

Podmínky pro soutěž mezi ZO ČSCH okresu Litoměřice

při OKRESNÍ VÝSTAVĚ  H O L U B Ů

- soutěžní  kolekce  musí  mít  počet  15 holubů, každá ZO může sestavit libovolný počet soutěžních kolekcí.

- nejméně ve 3 plemenech nebo barevných rázech.

- nejméně od 3 chovatelů z mateřské ZO.

- holubi musí být z vlastního odchovu jednotlivých chovatelů a musí mít registrační kroužek platný v ČR.

 

 

Podmínky hodnocení:

- správně a úplně vyplněná přihláška do soutěže odevzdaná pořadateli do doby, než začne posuzování zvířat

- do soutěže se počítá 13 kusů holubů, 2 nejhůře bodovaní holubi se škrtají

- vítězí soutěžní kolekce s nejvyšším počtem bodů

= při stejném součtu bodů rozhoduje:

a)  větší počet mladších holubů

b)  větší počet vyšších ocenění

c)  větší počet holubů s kresbou

 

Pohár obdrží tři nejlepší soutěžní kolekce.

Posuzování holubů provedou posuzovatelé, kteří nejsou členy v ZO ČSCH na okrese Litoměřice.

Vyhodnocení provede předseda odboru holubů nebo jiný pověřený člen okresního výboru a člen ze ZO, která není pořadatelem okresní výstavy.

Tyto podmínky byly schváleny okresní konferencí ČSCH  dne 15. 4. 2014 a jsou platné od 1. 1. 2014. Zároveň nahrazují podmínky schválené okresní konferencí dne 14. 4. 2011.

 

Podmínky pro soutěž OKRESNÍ VÝSTAVY DRŮBEŽE -

soutěž mezi ZÁKLADNÍMI ORGANIZACEMI ČSCH okresu Litoměřice

 

- soutěžní  skupina  zvířat  od ZO musí mít počet 9 kusů drůbeže, každá ZO může sestavit libovolný počet soutěžních kolekcí.

- nejméně ve 3 plemenech nebo barevných rázech.

- nejméně od 3 chovatelů z mateřské ZO.

- drůbež  musí  pocházet  z vlastního odchovu jednotlivých chovatelů a musí mít registrační kroužek  platný v ČR.

 

Podmínky hodnocení:

- správně  a  úplně vyplněná přihláška do soutěže odevzdaná pořadateli okresní výstavy do doby než začne posuzování zvířat

- z  celkového   počtu   9  kusů  drůbeže  se  do  soutěže  započítá  jen  8 kusů  drůbeže 

-  1 nejhůře  obodovaný kus drůbeže se nezapočítá do soutěže

- vítězí soutěžní skupina zvířat s nejvyšším počtem bodů

= při stejném součtu bodů rozhoduje:

1.  větší počet vyšších ocenění

2.  nejlépe oceněný jedinec ze soutěžní skupiny zvířat

3.  nejlépe oceněná 0,1

4.  nejlépe oceněný 1,0

 

Pohár obdrží tři nejlepší skupiny zvířat.

 

Vyhodnocení provede předseda odboru drůbeže nebo jiný pověřený člen okresního výboru a člen ze ZO, která není pořadatelem okresní výstavy.

 

Tyto podmínky byly schváleny okresní konferencí ČSCH  dne 15. 4. 2014 a jsou platné od 1. 1. 2014. Zároveň nahrazují podmínky schválené okresní konferencí dne 14. 4. 2011.

 

KRITÉRIA PRO POŘÁDÁNÍ OKRESNÍCH VÝSTAV

(platnost od 1. 1. 2012)

 

ZO ucházející  se o  pořádání  okresní  výstavy  jakékoliv  odbornosti  v  následujícím  roce  požádá písemně okresní výbor nejpozději do 15. března běžného kalendářního roku.

O pořadateli rozhodne okresní výbor  a zároveň rozhodne o případném finančním příspěvku z prostředků okresní organizace. Finanční příspěvek není podmínkou pro pořádání okresních výstav.

 

Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku:

- vystaveno  a  posouzeno  minimálně  250  kusů  holubů   kroužkovaných  nebo  250  kusů   králíků tetovaných   nebo   150  kusů  drůbeže  kroužkované  nebo  150  kroužkovaných  kusů  exotického ptactva,

- vyhlášení  a  vyhodnocení  okresní  soutěže  mezi  jednotlivými  ZO  našeho okresu  v  odbornosti    králíků (týká se i výstavy mláďat), holubů a drůbeže;

 u  exotického  ptactva  soutěž  mezi  jednotlivými a vystavujícími chovateli našeho okresu - budou   vyhodnoceni 3 nejlepší jednotlivci,

- zhotovení katalogu vystavených zvířat na náklady pořádající ZO, kde plemena zvířat budou řazena dle  platných   vzorníků,  katalog  a  soupisové  archy  o  posouzených   zvířatech  budou  doloženy  okresnímu výboru.

 

Konkrétní soutěžní podmínky v jednotlivých odbornostech a případné změny v těchto podmínkách schvaluje okresní konference, případně okresní výbor. Návrhy na změny v soutěžních podmínkách mohou jednotlivé základní organizace zasílat průběžně během roku okresnímu výboru.

Soutěžní podmínky v písemné podobě obdrží po schválení každá základní organizace.

Okresní výstava mláďat králíků bude povolena v měsících srpen nebo září.

Případný  finanční  příspěvek  bude vyplacen  ZO  po skončení výstavy v případě splnění veškerých podmínek.

 

Pokud  nebude  na okresní výstavě splněn stanovený počet vystavených a posouzených zvířat, dojde k alikvotnímu ponížení dotace.

 

Tato kritéria byla schválena okresní konferencí dne 14. 4. 2011 a zároveň se ruší „Kritéria pro pořádání okresních výstav“ platná od 1. 1. 2003.

 

Soutěžní podmínky a přihláška pro vyhodnocení nejlepšího chovatele králíků okresu Litoměřice platné od 1. 1. 2014

(tyto podmínky schváleny okr. konferencí ČSCH dne 15. 4. 2014 a nahrazují pův. platné podmínky)

 

a) soutěží 4 členné kolekce králíků stejného plemene, barevné rázy králíků mohou být na jednotlivých výstavách různé, ale na konkrétní výstavě se započítají do soutěže vždy 4 králíci stejného barevného rázu.

b) jeden nejhůře oceněný králík ze všech výstav se škrtá.

c) králíci musí pocházet z vlastního odchovu chovatele, za správnost původu králíků ručí každá ZO razítkem a podpisem.

d) do soutěže se započítávají výstavy uvedené v přihlášce s tím, že za další výstavy se považují výstavy jako je další celostátní výstava, dále klubová speciální, okresní výstava v jiných okresech nebo místní výstavy.

e) u králíků s kresbou se připočte k celkovému počtu bodů navíc 5 přídavných bodů.

f) přihlášku do soutěže odevzdá ZO ČSCH do 31. ledna roku následujícího vedoucímu odboru králíků OO ČSCH i s oceňovacími lístky soutěžících králíků, příp. lze doložit soupisové archy posouzených králíků nebo katalogy z výstav s oceněním.

g) vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů ze všech výstav, při rovnosti bodů zvítězí chovatel s chovanými plemeny vyšší náročnosti (kresba)

h) vítěz této soutěže obdrží pohár a diplom, ostatní soutěžící obdrží diplom.


(tyto podmínky schváleny okr. konferencí ČSCH dne 15. 4. 2014 a nahrazují pův. platné podmínky)Soutěžní podmínky a přihláška pro vyhodnocení nejlepšího chovatele drůbeže okresu Litoměřice platné od 1. 1. 2014

 

a)  chovatel soutěží se stejným plemenem, barevné rázy drůbeže mohou být na jednotlivých výstavách různé, ale na konkrétní výstavě se započítá do soutěže vždy stanovený počet drůbeže stejného barevného rázu

b) jeden nejhůře oceněný kus drůbeže ze všech výstav se škrtá

c) drůbež musí pocházet od českých chovatelů a musí mít registrační kroužek platný v ČR

d) přihlášku do soutěže odevzdá ZO ČSCH do 31. ledna roku následujícího vedoucímu odboru drůbeže OO ČSCH i s oceňovacími lístky soutěžící drůbeže, příp. lze doložit soupisové archy posouzené drůbeže nebo katalogy z výstav s oceněním.

e) vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů ze všech výstav

f) při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyšších ocenění drůbeže ze všech výstav

g) vítěz této soutěže obdrží pohár a diplom, ostatní soutěžící obdrží diplom.

 

 

 

Vyhodnocení o nejlepšího chovatele králíků okresu Litoměřice v roce ……….

 

Jméno chovatele:

Plemeno králíků:

Člen ZO ČSCH:

Celkem získaných bodů

ze všech níže uvedených výstav:

Adresa:

 

 

 

 

Celostátní

výstava

Okresní

výstava

Okresní

výstava mláďat

Další výstava

(dle uvážení chovatele)

 

 

 

1

5b. +

1

3b. +

1

3b. +

1

2b. +

 

 

 

 

2

5b. +

2

3b. +

2

3b. +

2

2b. +

 

 

 

 

3

5b. +

3

3b. +

3

3b. +

3

2b. +

 

 

 

 

4

5b. +

4

3b. +

4

3b. +

4

2b. +

 

 

 

 

 

body celkem:

 

body celkem:

 

body celkem:

 

body celkem:

 

 

 

Vyhodnocení o nejlepšího chovatele drůbeže okresu Litoměřice v roce ……….

 

Jméno chovatele:

Plemeno drůbeže:

Člen ZO ČSCH:

Celkem získaných bodů

ze všech níže uvedených výstav:

Adresa:

 

 

 

 

 

 

Celostátní

výstava

Okresní

výstava

Další výstava

(dle uvážení chovatele)

Další výstava

(dle uvážení chovatele)

 

 

 

 

1

5b. +

1

3b. +

1

2b. +

1

2b. +

 

 

 

 

2

5b. +

2

3b. +

2

2b. +

2

2b. +

 

 

 

 

3

5b. +

3

3b. +

3

2b. +

3

2b. +

 

 

 

 

 

 

4

3b. +

4

2b. +

4

2b. +

 

 

 

 

 

 

5

3b. +

5

2b.+

5

2b. +

                         

 

 

 

Soutěžní podmínky a přihláška pro vyhodnocení nejlepšího chovatele holubů okresu Litoměřice platné od 1. 1. 2014

(tyto podmínky schváleny okr. konferencí ČSCH dne 15. 4. 2014 a nahrazují pův. platné podmínky)

 

a) soutěží 4 členné kolekce holubů stejného plemene, barevné rázy mohou být na jednotlivých výstavách různé, ale na konkrétní výstavě se započítají do soutěže vždy 4 holubi stejného barevného rázu

b) holubi musí pocházet od českých chovatelů a musí mít registrační kroužek platný v ČR

c) přihlášku do soutěže odevzdá ZO ČSCH do 31. ledna roku následujícího vedoucímu odboru holubů OO ČSCH i s oceňovacími lístky soutěžících holubů, příp. lze doložit soupisové archy posouzených holubů nebo katalogy z výstav s oceněním.

d) vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů (1 nejhůře ohodnocený holub se škrtá)

e) při rovnosti bodů rozhoduje počet výletků, kresba, pernatost, větší počet vyšších ocenění

f) vítěz této soutěže obdrží pohár a diplom, ostatní soutěžící obdrží diplom.


 

Vyhodnocení o nejlepšího chovatele holubů okresu Litoměřice v roce ……….

 

Jméno chovatele:

Plemeno holubů:

Člen ZO ČSCH:

Celkem získaných bodů

ze všech níže uvedených výstav:

Adresa:

 

 

 

Celostátní

výstava

Okresní

výstava

Další výstava

(dle uvážení chovatele)

Další výstava

(dle uvážení chovatele)

 

 

 

 

1

ocenění:

1

ocenění:

1

ocenění:

1

ocenění:

 

 

 

 

2

ocenění:

2

ocenění:

2

ocenění:

2

ocenění:

 

 

 

 

3

ocenění:

3

ocenění:

3

ocenění:

3

ocenění:

 

 

 

 

4

ocenění:

4

ocenění:

4

ocenění:

4

ocenění:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Dokumenty k vytištění zde:

http://www.cschzitenice.wbs.cz/okresni_soutezni_podminky.doc

 

 

 

TOPlist